แบงก์ชาติแจง หนี้ 6 ล้านล้าน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อผู้เสียภาษี

แบงก์ชาติแจง หนี้ 6 ล้านล้าน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อผู้เสียภาษี

              แบงก์ชาติแจง หนี้ 6 ล้านล้าน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อผู้เสียภาษี และไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา รายงาน ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินประเทศ กว่า 6 ล้านล้าน

               จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศลงราชกิจจนุเบกษา เรื่องรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ระบุในส่วนของหนี้สินประเทศ มีจำนวน 6,131,743,833,754 บาท ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

             เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า รายงานดังกล่าวเป็นการแสดงรายงานงบการเงินของ ธปท. ที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง เช่น เมื่อระบบการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกิน ธปท. จะออกตราสารหนี้ เพื่อดูดซับสภาพคล่องเข้ามาเก็บไว้ที่ ธปท. ในทางตรงกันข้ามหากระบบการเงินต้องการสภาพคล่อง ธปท. ก็จะลดยอดการออกตราสารหนี้เพื่อปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ  เพื่อให้เกิดความสมดุลในตลาดการเงิน

โดยสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกิดจากการดำเนินนโยบายการเงินตามบทบาทหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศในช่วงที่มีเงินทุนไหลเข้ามาจำนวนมาก ดังนั้น หนี้สินที่ปรากฏจะมีรายการคู่ขนานที่เป็นด้านสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วย

ทั้งนี้ หนี้สินในงบการเงินของ ธปท. เช่นเดียวกับธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ  ไม่ถือว่าเป็นหนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ แต่เกิดจากการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคารกลาง ที่สะท้อนกิจกรรมในการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน

ธนคารแห่งประเทศไทยแจง หนี้ 6 ล้านล้าน ไม่ใช่หนี้สาธารณะ ไม่เป็นภาระต่อผู้เสียภาษี และไม่เป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย

หอยนางรม


Share