ราชกิจจานุเบกษา รายงาน ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินประเทศ กว่า 6 ล้านล้าน

ราชกิจจานุเบกษา รายงาน ฐานะการเงินไทยล่าสุด หนี้สินประเทศ กว่า 6 ล้านล้าน

12 มิถุนายน 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รมว.กระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตราและกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. พ.ศ.2563 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 63 นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.

ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

หอยนางรม


Share