คำสั่งนายกฯ ที่ 10 แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร

คำสั่งนายกฯ ที่ 10 แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร

“พล.อ.ประยุทธ์” ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10 ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร
COVID19 #COVID19 #โควิด19 #coronavirus

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนาม คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้ว นั้น

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 วรรคสองแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้กองบัญชาการกองทัพไทยแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและท่าอากาศยานในจังหวัดของตน เพื่อบังคับบัญชาและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยาน รวมทั้งดําเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

Cr. https://www.thairath.co.th/news/politic/1817479

หอยนางรม


Share