กรมบัญชีกลาง ไฟเขียว ให้ค่าตอบแทนคนทำงานป้องกันโควิด 19 รับสูงสุดวันละ 240 บาท

กรมบัญชีกลาง ไฟเขียว ให้ค่าตอบแทนคนทำงานป้องกันโควิด 19 รับสูงสุดวันละ 240 บาท

        ไฟเขียวอัตราค่าตอบแทน คนทำงานป้องกันโควิด 19 พร้อมเผยอัตราค่าตอบแทนเป็น 2 อัตรา คือ คนที่ทำงาน 6-12 ชั่วโมง กับคนที่ทำงานมากกว่า 12 ชั่วโมง ให้ได้เงินในส่วนที่ต่างกัน

#covid19 #โควิด19 #coronavirus

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การที่กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัด ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้สามารถจ่ายในกรณี COVID 19
 
       ได้ เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา

       ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด เกี่ยวกับกรณีนี้ มีการอนุมัติอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้ ปภ. และจังหวัด เบิกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ตามอัตราที่มีการทำหนังสือข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีอัตราที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
       1. กรณีผู้ปฏิบัติงานเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราวันละ 120 บาท

       2. กรณีผู้ปฏิบัติงานเกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราวันละ 240 บาท

       ทั้งนี้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ย้ำว่า การอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในกรณี COVID-19

        เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ปภ. และจังหวัดด้วย

หอยนางรม


Share