อยากคืนสิทธิ์ไม่รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ยื่นคำร้องได้ที่ไหนบ้าง?

อยากคืนสิทธิ์ไม่รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ยื่นคำร้องได้ที่ไหนบ้าง?

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผย เกษตรกรที่อยากสละสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท สามารถยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. นี้เป็นต้นไป กับ 7 หน่วยงานได้ด้วยตนเอง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกแนวทางการสละสิทธิ การช่วยเหลือที่ได้รับ หรือการคืนเงินช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของไวรัสโควิด-19 โดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบคําร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) ได้ด้วยตนเอง หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้แทนมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้แก่

  1. สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 มีนบุรี / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลาดกระบัง / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 3 ตลิ่งชัน / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 4 ทวีวัฒนา
  2. สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานประมงอําเภอทุกแห่ง / สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  3. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกแห่ง
  4. กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ ทั้ง 21 แห่ง
  5. การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และสาขาทุกแห่ง และสํานักงานกลาง
  6. สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต
  7. สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ประจําโรงงานน้ำตาล 57 แห่ง
  8. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
  9. ส่วนกลางที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ การยื่นคําร้องขอคืนสิทธิ ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคําร้องขอคืนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.moac.go.th และหลังจากที่เกษตรกรยื่นคําร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) การช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานรับคําร้องจะบันทึกคําร้องตามแบบฟอร์มเข้าระบบ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการรวบรวมส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ยื่นขอคืนสิทธิทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินการเรียกคืนเงินต่อไป

หอยนางรม


Share