เฮ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว คืนนี้ หลัง 5 ทุ่ม ไปไหนก็ได้ ดูประกาศชัดๆ

เฮ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว คืนนี้ หลัง 5 ทุ่ม ไปไหนก็ได้ ดูประกาศชัดๆ

วันที่ 14 มิถุนายน 63 คืนนี้จะเป็นคืนแรกที่มีการยกเลิกการใช้เคอร์ฟิว โดยเริ่มประกาศเคอร์ฟิววันแรก ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นมา ที่ประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน ตามเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 22.00 ถึง 04.00น.

จากนั้น ก็ปรับลด ประกาศเคอร์ฟิว มาเป็น 23.00 ถึง 04.00 และลดประกาศลง 23.00 ถึง 03.00น. ตามการคลายล็อกเฟส 1 เฟส 2 และ เฟส 3 ตามลำดับ

ซึ่งการยกเลิกมาตรการใช้เคอร์ฟิวนี้ สืบเนื่องจาก สถานการณ์covid ของประเทศไทยนั้น ดีขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่ง จำนวนผู้ป่วยภายในประเทศลดลงเป็น 0 กว่า 20 วัน จะมีก็เพียงตัวเลขผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกันที่รัฐฯจัดให้ ซึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเท่านั้น

ซึ่งการยกเลิกเคอร์ฟิว ในการคลายล็อกเฟส 4 นั้น ได้ถูกระบุชัด ในประกาศราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในข้อแรกของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2558 (ฉบับที่ 10) ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พ ค 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิ ย 2563 จนถึงวันที่ 30 มิ ย 63 นั้น

โดยที่สมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดcovid เป็นช่วงที่ 4 ต่อเนื่องจากการผ่อนคลายที่ดำเนินมาก่อนแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักร เฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์covid ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย. พ.ศ. 63 เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

หอยนางรม


Share