ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.พรรคการเมือง สิ้นสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต.พรรคการเมือง สิ้นสภาพ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องพรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ระบุว่า

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคประชานิยม ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น

พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชานิยมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชานิยม ตามข้อ 122 ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ.2561

กรณีดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรคหนึ่ง(7) แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง(7) และวรรคสองแห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ประกาศดังกล่าว

ขอบคุณ เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา

หอยนางรม


Share