www.เยียวยาเกษตรกร. com เผย เกษตรกรที่ยังไม่เพาะปลูก สามารถรับเงินเยียวยาได้ ตามนี้

www.เยียวยาเกษตรกร. com เผย เกษตรกรที่ยังไม่เพาะปลูก สามารถรับเงินเยียวยาได้ ตามนี้

        www.เยียวยาเกษตรกร.com เผยข่าวดี กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่อนปรนให้เกษตรกร ที่ยังไม่ได้เพาะปลูก แจ้งความประสงค์รับเงินเยียวยา โควิด 19 ก่อน 15 พ.ค. นี้ รับ 15,000 บาท ต่อครัวเรือน

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงลงทะเบียนเกษตรกรสำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 2562 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเปิด ให้บริการเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุด
หากยังไม่เพาะปลูกแต่ประสงค์จะรับเงินช่วยเหลือ ทำอย่างไร

          ทั้งนี้พบว่า ยังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/2564 เพราะต้องรอน้ำฝน แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรซึ่งกลุ่มนี้ สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)หรือ ผู้นำชุมชนได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

หลังจากยื่นเรื่องแล้ว ปลูกพืชแล้ว ทำอย่างไร

          เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วันหรือก่อน 30 มิถุนายน ให้มาแจ้งยืนยันว่า ได้เพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

          สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการ จากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่นที่แจ้งไว้รวม 15,000 บาท ต่อไป

ขั้นตอนสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก และประสงค์จะรับเงินเยียวยาเกษตรกร

          1. เกษตรกรที่คาดว่าจะปลูกพืชระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 ให้กรอกแบบคำร้อง ทบก.01 และยื่นที่สำนักงานเกษตร ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม

          2. ปิดกล่องคำร้อง ทบก.01 วันที่ 15 พฤษภาคม

          3. รายงานจำนวนเกษตรกร แบบ ทบก. 01 ภายใน 16 พฤษภาคม

          4. เกษตรกรแจ้งยืนยันหลังปลูกพืช 15 วัน ภายใน 16 พ.ค.-15 ก.ค.

          5. บันทึกข้อมูลในระบบ ภายใน 16 พ.ค.-15 ก.ค.

          6. ตรวจสอบ/จัดติดประกาศ และยืนยันในระบบ ทบก. ภายใน 22 ก.ค.

          ***7. ส่งข้อมูล สศก. / ธ.ก.ส. ภายใน 25 ก.ค. 63

          ***8. ธ.ก.ส. จ่ายเงินครั้งเดียว 15,000 บาทภายใน 31 ก.ค.

***ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการฯ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/pr.doae/photos/pcb.1528758687302088/1528758417302115/?type=3&theater

หอยนางรม


Share