ประกันสังคม แนะ 3 วิธี ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้เงินว่างงานเร็วขึ้น ต้องทำอย่างไร คลิกดูเลย

ประกันสังคม แนะ 3 วิธี ผู้ประกันตน มาตรา 33 ได้เงินว่างงานเร็วขึ้น ต้องทำอย่างไร คลิกดูเลย

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน มียอดจ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 954,365 ราย รวม 5,097.592 ล้านบาท
          สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วยังไม่ได้รับเงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องต่อ “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)” ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และในส่วนกลางตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ซึ่งทุกศูนย์ เปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00 – 18.00 น.

          ทั้งนี้ ผู้ประกันตนอาจสงสัยว่าการยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย จะขอรับได้ถึงเมื่อใด ขอชี้แจงว่า กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 นั้น กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินว่างงานได้รับสิทธิตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลาการหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 โดยตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ

สำหรับผู้ประกันตนที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อความรวดเร็ว ขอให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
          1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ ไม่เป็นบัญชีที่ถูกปิดไปแล้ว

          2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

          3. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง และหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้าง ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม จะรวดเร็วมากขึ้น

          ส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากนายจ้างยังไม่แจ้งรับรองการหยุดงานนั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดต่อนายจ้าง แต่ปัญหาที่พบคือ ไม่สามารถติดต่อนายจ้างบางรายได้เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ ทางสำนักงานประกันสังคม จะมีหนังสือติดตาม พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาหลักฐานประกอบการจ่ายสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน https://web.facebook.com/ssofanpage/posts/2967406620004809

หอยนางรม


Share